QRCode Payment for Vietnam

Quick payment using VietQR, Momo, Zalo Pay, AirPay, Viettel Pay, Moca,… for individual customers, developed…


Blue Coral 1,000+ active installations Tested with 5.7.9 Updated 2 bosór óll ago

VietQR

Tự động tạo mã QR ngân hàng cho từng đơn hàng. Mã QR sẽ nhúng…


Casso Team 1,000+ active installations Tested with 6.0.5 Updated 6 mac óll ago